ANBI

Vrienden van de SKLO

Ten behoeve van het voortbestaan van de SKLO én om de SKLO structureel financieel gezond te houden, met als doel dat we onze mooie levensbeschouwelijke ambities kunnen blijven nastreven en verwezenlijken, hebben wij in 2020 de Vrienden van de SKLO opgezet. Deze Vrienden van de SKLO steunen de SKLO structureel met een jaarlijkse gift van vijftig euro per persoon (of meer).

U kunt uw gift overmaken naar NL74 INGB 0006 1642 99 t.n.v. Stichting SKLO onder vermelding van ‘Vrienden van de SKLO’.

Wij willen u wijzen op de ANBI-status die de SKLO heeft. Door deze ANBI-status zijn uw giften aan de SKLO aftrekbaar voor de belasting. Voor meer informatie zie hieronder Voor vragen en opmerkingen kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen door te mailen naar info@sklo.nl of door te bellen naar 050-3129926.

 

Stichting Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties
Kraneweg 33, 9718 JE Groningen
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55680429

Rekeningnummer: NL74 INGB 0006 1642 99 t.n.v. Stichting SKLO

RSIN/Fiscaalnummer: 851815613

Bestuurssamenstellingen 2021-2022

Leden van het Bestuur:

Bart Visscher (Voorzitter)
Pauline Dijkman (Secretaris l)
Suzan Stuursma (Secretaris ll)
Gerrelt Allema (Penningmeester)
Ivar van der Velde (Externus)

Leden van de Raad van Toezicht:
Berend Roorda (voorzitter)

Coen Oosterhuis (financiën)

Thereza Langeler (lid)

Joël Gritter (lid)

Kristian Buitink (lid)

Leden van de Deelnemersraad
Bart Visscher(onafhankelijk voorzitter SKLO)
Pauline Dijkman (onafhankelijke secretaris SKLO)
Gerrelt Allema(onafhankelijke penningmeester SKLO)
Lawrence Talen (praeses C.S.F.R. Yir’at ‘Adonay)
Laurent Kok (fiscus C.S.F.R. Yir’at ‘Adonay
Daan Jaspers (fiscus GSV)
Daniel Averesch (externus Ichthus)
Vivian van der Snel (penningmeester O.C.S.G.)
Marga Krijgsheld (quaestor N.S.G.)

Beloningsbeleid
Leden van de Raad van Toezicht en Deelnemersraad ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Leden van het bestuur ontvangen een bestuursbeurs van de Rijksuniversiteit Groningen.

De werknemers van Stichting Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties vallen onder de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk, kerkelijk medewerkers.

Beleidsplan

Visie
Waar studenten de mogelijkheid krijgen zich buiten de studie te ontwikkelen op sportief (ACLO) en cultureel gebied (USVA), vindt de Stichting Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) het tevens belangrijk dat studenten in Groningen de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen op levensbeschouwelijk gebied. Studenten worden tijdens hun studieperiode uitgedaagd zich te ontwikkelen tot wie ze willen worden en meer dan eens zullen ze geconfronteerd worden met vragen over hun rol in de samenleving, de idealen waar zij waarde aan hechten en hun overtuiging of geloof.

Steeds meer studenten hebben buiten hun studie om behoefte aan diepgang en zingeving. Daarom is in 2012 de SKLO opgericht. De SKLO wil studenten stimuleren na te denken over levensbeschouwelijke vragen. Dit doet zij door studentenactiviteiten met betrekking tot levensbeschouwing te bundelen, samenwerking tussen alle levensbeschouwelijke studentenorganisaties te bevorderen, het dialoog over de verschillende stromingen binnen levensbeschouwing gaande te houden en financiële ondersteuning te bieden aan levensbeschouwelijke studentactiviteiten.

Centraal staat dat de stichting alle studenten in Groningen de mogelijkheid willen bieden zich te oriënteren op levensbeschouwelijk/religieus vlak. Voor de algemene ontwikkeling van studenten dient er namelijk, naast lichamelijke en culturele vorming, ook aandacht te zijn voor geestelijke vorming. De activiteiten van de SKLO staan daarom met nadruk open voor alle studenten, met als doel een divers religieus en levensbeschouwelijk activiteitenaanbod voor de Groningse student.

Doelstellingen
De stichting heeft ten doel:

 1. het bevorderen van de samenwerking van organisaties op religieus of levensbeschouwelijk terrein die zich richten op studenten;
 2. het voorzien in adequate informatie over de hiervoor bedoelde organisaties en hun activiteiten;
 3. het bevorderen van de totstandkoming van een breed gemeenschappelijk programma van activiteiten waarin de hiervoor bedoelde organisaties kunnen participeren met behoud van hun eigen identiteit;
 4. het faciliteren en ondersteunen van activiteiten die door de hiervoor bedoelde organisaties als onderdeel van het gemeenschappelijke programma worden georganiseerd;
 5. het bewerkstelligen van een eerlijke en evenwichtige verdeling onder de participerende studentenorganisaties van de door de Rijksuniversiteit Groningen aan de stichting toegekende activiteitensubsidie.

Beleid

 • Bevorderen samenwerking
  De SKLO optimaliseert het overleg en intensiveert de samenwerking tussen de levensbeschouwelijke organisaties die zich aangesloten hebben bij de stichting. Dit vindt plaats in het bestuur, waar op regelmatige basis gezamenlijk wordt vergaderd door alle betrokken studentorganisaties, waarbij zowel over de subsidieverdeling als het toekomstperspectief wordt gesproken. De SKLO brengt het totale activiteitenaanbod in kaart, stemt de activiteiten op elkaar af en biedt de studenten overzicht. Tevens zoekt ze naar mogelijkheden om een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor studenten, student-organisaties, hoger onderwijsinstellingen en andere partijen. De stichting onderhoudt de communicatie met onderwijsinstellingen als de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.
 • Informatievoorziening
  Op haar website faciliteert de SKLO een activiteitenkalender met een overzicht van alle activiteiten van de betrokken studentenorganisaties en –verenigen. Ook wordt de mogelijkheid geboden om meer informatie te lezen over de activiteit en de aangesloten organisaties.
 • Fondsenwerving en publiciteit
  Om de stabiliteit van de stichting te waarborgen, is het van belang om een grotere financiële draagkracht te creëren. Dit doen wij door een zuinig uitgavenbeleid te hanteren en door het het pand te verhuren voor levensbeschouwelijke (of daaraan gelieerde) activiteiten. Daarnaast zoeken wij momenteel naar kansen en mogelijkheden om alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. We creëren meer financiële mogelijkheden voor levensbeschouwelijke activiteiten. Om een groter draagvlak te creëren en de naamsbekendheid van de SKLO te vergroten, wordt er een nieuw publiciteitsplan geschreven. We vragen de subsidieontvangers bijvoorbeeld om het SKLO logo op het publiciteitsmateriaal te gebruiken en er is een plattegrond met alle adressen in Groningen waar SKLO activiteiten plaatsvinden. Daarnaast hebben wij onze website en Facebookpagina verder ontwikkeld en kan iedereen informatie krijgen over de SKLO, de aangesloten organisaties, de mogelijkheden tot subsidieaanvraag, eventuele vacatures voor bestuursfuncties en het huren van ruimten in ons pand voor eigen activiteiten. Voor internationale studenten is er informatie over de internationale activiteiten van de SKLO te vinden. Ook organisaties en bedrijven kunnen informatie vinden op de site om de SKLO financieel te ondersteunen.
 • Evenwichtige verdeling van de gelden
  De SKLO streeft naar een evenwichtige en transparante verdeling van de ontvangen subsidie, waarbij zij een breed activiteitenaanbod bevordert. Daartoe ontwikkelt zij een (gestandaardiseerde) verdeelsleutel. De activiteiten moeten aan twee eisen voldoen: ze moeten open staan voor alle studenten en levensbeschouwelijk van aard zijn. Daarnaast wordende activiteiten in categorieën ingedeeld. Deze categorieën hebben betrekking op de soort activiteit, en niet op de inhoud van de activiteit. Per categorie wordt een bepaald percentage van de subsidie gereserveerd. De verenigingen en organisaties worden gemotiveerd in diverse categorieën een aanvraag te doen om zo een gevarieerd aanbod te creëren voor studenten. Wanneer de partijen dit doen, bijvoorbeeld binnen hun eigen activiteiten of juist door middel van samenwerking binnen de koepel, hebben zij de meeste kans een groot gedeelte van hun activiteiten gesubsidieerd te krijgen. Om het proces rondom de subsidieaanvraag te verbeteren en te versimpelen is er een standaard digitale aanvraagprocedure voor de aanvragers in werking gesteld, welke beschikbaar is via de website van de SKLO. Tevens wordt de verwerking van de aanvragen en verantwoording van de activiteiten gestandaardiseerd.
 • Nieuwe mogelijkheden
  Samen met de betrokken organisaties zoekt de SKLO naar nieuwe mogelijkheden om levensbeschouwing op de kaart te zetten en om de betrokken organisaties een podium te bieden om zich te profileren. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een levensbeschouwelijke informatiemarkt voor nieuwe studenten tijdens de Kei-week.
  Daarnaast blijft de stichting op zoek naar nieuwe levensbeschouwelijke organisaties en initiatieven, om meer diversiteit in het levensbeschouwelijke activiteitenaanbod te bewerkstelligen. Ook wordt er gezocht naar nog meer samenwerking met studentorganisaties die activiteiten organiseren op levensbeschouwelijk gebied voor internationale studenten of studenten met een levensovertuiging die nu nog niet vertegenwoordigd wordt in het bestuur van de stichting.

Verslag van de georganiseerde activiteiten
De Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties heeft als doel om de verschillende levensbeschouwelijke studentenorganisaties en -verenigingen in Groningen samen te brengen en te laten samenwerken, om zo een divers en breed activiteitenaanbod te creëren voor de studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hieronder volgt de verslaglegging van de activiteiten van het jaar 2021, waar de aandacht onder meer is uitgegaan naar levensbeschouwelijke verdieping en verbreding door middel van cursussen, studieweekenden, werkgroepen, forums en lezingen, maar ook naar integratie van en ondersteuning voor internationale studenten, het samenbrengen van studenten met verschillende levensbeschouwingen en kerkelijke activiteiten.

De verantwoording van de activiteiten in  van de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties is een opsomming van de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze activiteiten die door studenten en/of door levenbeschouwelijke studentenorganisaties en verenigingen zijn georganiseerd voor de studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen.

Hieronder een beknopt overzicht van de georganiseerde activiteiten. Voor een uitgebreider overzicht, zie het document “verantwoording toelichting 2021”.

Organisatie Activiteit
SKLO Kei-activiteit
  Nacht van de Levensbeschouwing
  Lezing: Voeding en Psyche
  van Yesse naar Sint-Jan
  Wellbeing week Calimero
GSp – Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing Inloopavonden  
  Lezingen 
  Cursussen (mindfulness)
O.C.S.G. (Int) Alpha
  Kerstdienst
  dankdagdienst
HOST Well-Being Event
  Vrijdagavond (19)
C.S.V. Ichthus Kick Off (3)
  Praise & Prayer 
  Kroegcolleges (4)
  Geloofs- en Wetenschapsactiviteit
Gereformeerde Studenten Vereniging (G.S.V.) Lezing (6)
Navigators Studenten Vereniging (N.S.G.) Praise & Worships (7)
  Ratio & geloof (5)
C.S.F.R. Yir’at ‘Adonay Lezingen (6)
  Sing-In
  Verkiezingsdebat

 

Financiële verantwoording
De ontvangen activiteitensubsidie van het jaar 2021 bedraagt €25.177,82 wat vervolgens is verdeeld over de verschillende betrokken studentorganisaties en –verenigingen. Hiervan is over 2021 daadwerkelijk € 11.901,31 besteedt. De aandacht is met name uitgegaan naar levensbeschouwelijke verdieping en verbreding door middel van cursussen, studieweekenden, werkgroepen, forums en lezingen, maar ook integratie van en ondersteuning voor internationale studenten, het samenbrengen van studenten met verschillende levensbeschouwingen en kerkelijke activiteiten.

SKLO Jaarrekening 2022